OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2021-2022

Proiect plan_scolarizare_2021-2022

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2020-2021

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2017-2018

OFERTA EDUCATIONALA  2015-2016

Școala Gimnazială Nr.1Vlădeni-Deal este o școală în slujba comunitătii, având capacitatea de a functiona ca o structură eficienta, echitabilă pentru toate categoriile de copii și de a asigura progresul tuturor elevilor săi, astfel încât „MÂINE SĂ FII MAI BUN CA AZI”!
Oferta curriculară
Consiliul pentru curriculum al școlii elaborează oferta educațională pornind în primul rând de la finalitățile și obiectivele nivelurilor de învățământ, care se concretizează pentru fiecare ciclu.
Obiective
I Învățământ preșcolar
Obiectivele curriculumului preşcoar sunt formulate pe domenii experienţiale:
,,Dezvoltare fizică, sănătate şi igienă personală”;
,, Dezvoltarea socio-emoţională”;
,, Dezvoltarea socio-emoţională”;
,,Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii”;
,,Capacităţi şi atitudini de învăţare”.
II. Invățământul primar
• Asigurarea educației elementare pentru toți copiii;
• Formarea personalității copiilor în funcție de nivelul și ritmul lor de dezvoltare;
• Înzestrarea elevului cu cunoștințe, capacitate, abilități care să stimuleze raportarea efectivă și creativă la mediul social și natural, să permită continuarea educației.
III. Învățământul gimnazial
• Formarea la elevi a capacității de a comunica eficient în situații reale;
• Formarea si dezvoltarea capacității de adaptare și integrare în comunitate;
• Formarea atitudinilor de toleranță, responsabilitate, solidaritate, prietenie etc;
• Asigurarea unei orientări școlare și profesionale optime, ținând cont de aspirațiile și aptitudinile elevilor;
• Formarea capacităților și a motivațiilor necesare învățării în condițțiile unei societăți în schimbare.
Finalități
Educaţia timpurie
• Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propiu şi de trebuinţele sale, sprjinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.
• Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi. Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor şi experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare.
• Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine positive.
• Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capaciăţi, deprinderi şi atitudini ncesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii.
Învățământ primar și gimnazial
Rezultatele învățării urmărite în școala noastră la sfârșitul ciclului gimnazial sunt în concordanță cu obiectivele următoare:
1. – elevii să demonstreze că au gândire creativă (evaluarea, utilizarea unor strategii proprii pentru evaluarea problemelor, a diferitelor situații în contexte sociale diferite);
2. – să folosească diferite modalități de comunicare în situații reale prin citit, scris, calcul, formarea deprinderilor de comunicare socială, verbală, folosirea corecta și eficientă a codurilor, limbajelor, terminologiei, diferitelor domenii ale cunoașterii;
3. – să înțeleagă sensul apartenenței la diverse tipuri de comunitați prin participarea la viața socială a clasei, a scolii, a comunității locale, să identifice drepturile și responsabilitățile care le revin în calitate de membri ai comunității școlare și ai țării;
4. – să – și însușească și să demonstreze capacitatea de adaptare la diferite situații prin folosirea unui limbaj corect și instrumente variate în transmiterea ideilor, experiențelor, sentimentelor, să dobândească și să demonstreze capacitatea de lucru în echipă, capacitatea de a respecta opinia fiecăruia;
5. – să participe conștient la construirea unei vieți de calitate prin formarea, dezvoltarea spiritului de prietenie, toleranță, responsabilitate, formarea deprinderilor pentru o viață sănătoasă, echilibrată; cunoașterea mediului înconjurător și necesitatea protejării acestuia; cultivarea sensibilității față de valorile estetice și artistice; cunoașterea și respectarea drepturilor copilului, drepturilor omului;
6. – să cunoască , să înțeleagă și să utilizeze tehnologiile folosite în viața cotidiană, sa înțeleagă, să perceapă consecințele dezvoltării științei și tehnologiei asupra omului și a mediului înconjurator;
7. – să-și dezvolte capacitățile de investigare, să-și valorifice propria experiența prin deprinderea, formarea unei conduite de munca intelectuala, a capacității de explorare a realității înconjurătoare și adaptare la aceastã realitate, formarea dorinței de realizare personală și socială prin dobândirea unei culturi a efortului fizic și intelectual;
8. – elevii să-și însușească un set de valori individuale și sociale care să le asigure competența în susținerea propriilor opțiuni, în înțelegerea modului în care mediul social influențează ideile proprii și comportamentul, situațiilor care să asigure nu numai realizarea unor planuri personale, ci și motivarea continuă.

Pentru a asigura realizarea obiectivelor propuse, pornind de la contextul socio-economic al zonei în care se află școala, de la situația familiilor elevilor și atitudinea acestora față de școală, de la resursele umane și materiale ale școlii, consiliul profesoral a propus elevilor și părinților un pachet de activități opționale în alcătuirea căruia s-a ținut cont și de opțiunile elevilor și părinților.
Dotarea şcolii
– săli de clasa pentru activitati zilnice -46 ;
– laboratoare de chimie – 2 ;
– laboratoare de fizică – 2 ;
– laborator de biologie ;
– laborator tehnologic ;
– atelier mecanic ;
– cabinete informatică – 5 , cu 69 calculatoare ;
– sală de festivităţi 20×6,50/ dotată cu scenă ;
– C.D.I. ;
– biblioteci şi săli de lectură ;
– terenuri de sport tip « junior », fotbal, tenis.

Dotarea cu mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare
Mijloacele de învăţământ şi auxiliarele curriculare sunt în conforitate cu planul de şcolarizare prognozat şi cu oferta educaţională.
Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare
– Funcţionarea conexiunii la Internet
– Utilizarea Internetului în scop educativ
– Utilizarea tehnologiei informatice şi de comunicare pentru înregistrarea şi evidenţa documentelor, comunicare internă şi externă
Personalul didactic – 44 cadre didactice titulare
Organizarea învăţământului
Formaţiunile de studiu
Învățământ preșcolar
Nr.
crt. Grupa Nr. grupe
1 Grupa mică 2
2 Grupa mijlocie 1
3 Grupa mare 2
4 Grupa combinată 5
TOTAL 10

Învățământ primar și gimnazial

Nr.
crt. Clasa Nr. clase
1. Pregătitoare 4,25
2. Clasa I 4
3. Clasa a II-a 3,25
4. Clasa a III-a 4,25
5. Clasa a IV-a 4,25
6. Clasa a V-a 4
7. Clasa a VI-a 5
8. Clasa a VII-a 5
9. Clasa a VIII-a 4
TOTAL 38

Curriculum la decizia școlii
Învățământ preșcolar
Educație pentru sănătate-,,Să creștem sănătos
Educație rutieră -,,Învățăm să circulăm
Educație religioasă – ,,Micul creștin’’
Literatură pentru copii -,,Cutiuța cu povești ,Trăistuța cu povești
Învățământ primar
,,Învăţăm din poveşti’’
Frumosul în ochi de copil
Literatură pentru copii
Educaţie pentru sănătate
,,Primii pași de dans
Educație financiară
Învățămînt gimnazial
Cântând, învățăm limba franceză’’
Franța zilnică –elemente de cultură și civilizație franceză
Povești și filme
Matematică pentru concurs
Complemente de matematică
Sinteze de matematică
,,Mate – plus’’
Prietenul meu , calculatorul
Jocuri sportive- fotbal
Idei tradiționale decorative

Limbile străine care se studiaza în scoală:
 limba engleza
 limba franceza
 limba germană

Oferta extracurriculară
1.Extinderea activităților instructive – educative în spațiul extrașcolar;
2. Organizarea de programe și pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar, pentru
olimpiade si concursuri pentru examenele de evaluare natională
3.Organizarea de excursii tematice;
4. Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică;
5. Organizarea de serbări, concursuri, serate pe diferite teme și cu diferite ocazii , sesiuni
de comunicări științifice;
6. Organizarea unor manifestări științifice și artistice de Ziua Scolii;
7. Discuții, dezbateri cu invitați din diferite domenii de activitate

pliant oferta educationala 2015-2016