Evaluare națională 2020

Procedura egalizare sanse nr 26651_2019

Ordin_4916_2019_EN_VIII_2019-2020

OMEC_MS_4267

OMEC_4115_10.04.2020 20200521 –

OMEC 4266

Structura anului școlar 2015-2016

ORDIN

privind structura anului şcolar 2015–2016

(cu modificările aduse de Ordinul nr. 5079/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016)

În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice,

MINISTRUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

emite prezentul ordin:

Art.1 (1) Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 175 de zile lucrătoare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 3 iunie 2015;

b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 17 iunie 2015;

c) pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare;

d) pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;

e) pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 180 de zile;

f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore, care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;

g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

Art. 2 Anul şcolar 2015-2016 începe pe data de 1 septembrie 2015, se încheie pe data de 31 august 2016 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015 (14 săptămâni)

În perioada 31 octombrie – 8 noiembrie 2015, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminică, 10 ianuarie 2016 (3 săptămâni)

Cursuri luni, 11 ianuarie 2015 – vineri, 5 februarie 2016 (4 săptămâni)

Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 6 februarie 2016 – duminică, 14 februarie 2016 (o săptămână)

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016 (11 săptămâni)

Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 23 aprilie 2016 – marți, 3 mai 2016 (Săptămâna Patimilor, cele trei zile de Paști)

Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016 (7 săptămâni și 3 zile)

Vacanţa de vară – sâmbătă, 25 iunie 2016 – duminică, 11 septembrie 2016

Art.3 (1) În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

(2) Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice, organizate în timpul programului de lucru, ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.

Art.4 (1) Săptămâna 18–22 aprilie 2016 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la clasele de învățământ preșcolar și primar, programul „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” poate fi organizat în altă perioadă din semestrul al doilea, dar nu mai târziu de data de 27 mai 2016, la decizia consiliului de administrație al unității de învățământ, după consultarea cadrelor didactice și a beneficiarilor primari și secundari ai educației.
(3) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă, până la data de 11 decembrie 2015.

(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă, până la data de 20 mai 2016.

Art.6 (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.

(2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective.

(3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele și evaluările naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competențelor profesionale, examenele de atestare a competențelor, examenele de absolvire.

Art.7 Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a competenţelor profesionale/ a competențelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei naționale.

Art.8 Direcţia Generală Învățământ Preuniversitar, Direcţia pentru Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Direcţia Generală Management și Rețea Școlară, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.9 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministru,
Sorin Mihai CÎMPEANU

  ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
EXISTENT 2012-2013

TOTAL învăţământ de zi

TOTAL

Din care:

cl. V – VIII

clasa aVa

clasa aVIa

clasa aVIIa

clasa aVIIIa

nr. cl.

nr. el.

nr. cl.

nr. el.

nr. cl.

nr. el.

nr. cl.

nr. el.

nr. cl.

nr. el.

5

114

2

39

1

27

1

28

1

20

  PROPUNERI 2013 – 2014

TOTAL învăţământ de zi

     TOTAL       

cl. V – VIII

Din care:

clasa aVa

clasa aVIa

clasa aVIIa

clasa aVIIIa

nr. cl.

nr. el.

nr. cl.

nr. el.

nr. cl.

nr. el.

nr. cl.

nr. el.

nr. cl.

nr. el.

6

126

2

32

2

39

1

27

1

28