Vizualizare lucrări EN2021

Perioade contestații EN2021

Hotărâre CA organizare_desfășurare cursuri săptămâna 22- 25 iunie 2021

Admitere liceu 2020-2021

OME_3721_2021_modificare_OMEC_5457_2020_admitere_liceu (1)

Ordin 5457 admitere liceu 2021_2022 + anexe 1_2_4_5

OME_3721_2021_modificare_OMEC_5457_2020_admitere_liceu OMENCS-3051_2016-Anexa-1-Metodologie-EN-2-4-6-2016

Anunț repartizare computerizată 2020-2021

ANUNȚ admitere liceu 2020-2021

Evaluare Națională 2020

GRAFIC OPȚIUNI

ADMITERE 2020-2021

Rezultate Evaluare Națională 2019-2020

20200521 – OMEC 4266

OMEC_4115_10.04.2020

OMEC_MS_4267

Ordin_4916_2019_

EN_VIII_2019-2020

Procedura egalizare sanse nr 26651_2019

Evaluare NaționalăAdresa ISJ Bt_nr. 6787_06_07_2018 (1)

                                      CALENDARUL ADMITERII_liceu_2016

8 – 12 iulie 2016 Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a

8 – 12 iulie 2016 Introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisele de inscriere

9 – 13 iulie 2016 Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator

19 iulie 2016 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017

20 iulie 2016 Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamant liceal de stat din judet / municipiul Bucuresti
Afisarea de catre fiecare unitate din invatamantul liceal a listei candidatilor repartizati in acea unitate

21 iulie – 29 iulie 2016 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati.

EXAMENE DE CORIGENȚĂ

2015-2016

Nota_examene_de_corigenta_2015-2016

Evaluare națională – clasa a VIII-a 2015-2016

ORDIN
privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru
absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016

În baza prevederilor art. 94, alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,

MINISTRUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
emite prezentul ordin:

Art.1. Se aprobă Calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2015-2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2015-2016 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.

Art.3. (1) Programele pentru disciplinele limba și literatura română și matematică, valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014–2015.

(2) Programa pentru disciplina limba și literatura slovacă maternă, valabilă pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016, este cea aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4924/2013 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2013–2014.

(3) Programele pentru disciplinele la care se susține evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016, altele decât cele menționate la alin. (1) și (2), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010.

Art.4. Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.

Art.5. (1) Comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a răspund/răspunde pentru buna organizare și desfășurare a evaluării naționale.

(2) În vederea pregătirii Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, comisiile județene/comisia municipiului București creează baza de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, care cuprinde datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, conform solicitărilor Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale.

(3) Comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a asigură confecționarea ștampilelor-tip pentru evaluarea națională, care se aplică pe lucrări și pe documentele de examen. Se confecționează două tipuri de ștampile rotunde, care vor avea următorul conținut:
a. ștampila-tip pentru unitățile de învățământ în care se organizează probe scrise pentru Evaluarea Națională/centre de examen: „Evaluare Națională 2016 – C.E.”;
b. ștampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: „Evaluare Națională 2016– C.Z.E”;

(4) Ștampilele vor fi rotunde, cu diametrul de 25 mm și nu vor fi numerotate.

Art.6. (1) Comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a stabilesc/stabilește componența comisiilor pentru evaluarea națională cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, cu respectarea principiilor competenței în evaluare și al compatibilității.

(2) Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu prioritate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de către comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, prin tragere la sorți.

(4) Tragerea la sorți se efectuează, în fiecare județ/în Municipiul București, din lista alcătuită la nivel județean/al Municipiului București, pe baza propunerilor primite de la unitățile de învățământ cuprinzând numele profesorilor care doresc să participe în comisiile pentru evaluarea națională și care, în sesiunile anterioare, au respectat prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale, urmând ca inspectorul școlar general să emită decizii scrise.

(5) Tragerea la sorți se efectuează în ședință publică. Comisia județeană/a Municipiului București invită, în scris, la tragerea la sorți, reprezentanți ai organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, ai asociațiilor de părinți, ai Consiliului județean/municipal al elevilor și ai mass-media.

(6) Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemnează într-un proces-verbal, în care se menționează și persoanele aparținând societății civile care au participat la ședința publică de tragere la sorti. Procesul-verbal este semnat de membrii Comisiei județene/a Municipiului București, de persoanele invitate și de persoanele aparținând societății civile, care au participat la ședința publică de tragere la sorți.

(7) Cadrelor didactice nominalizate ca asistenți le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum și cu ziare, reviste, cărți etc. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un un plic/o pungă, împreună cu un bilet/o etichetă pe care se notează numele și prenumele posesorului, care va fi păstrat/păstrată până după predarea lucrărilor scrise într-o sală specială stabilită pentru depozitarea obiectelor personale, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învățământ.

(8) Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea națională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate.

(9) În unitățile de învățământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea și desfășurarea evaluării naționale, comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea în comisiile pentru evaluarea națională a unor cadre didactice din alte unități de învățământ.

(10) Comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot/poate decide suspendarea organizării evaluării naționale în unitățile de învățământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea și desfășurarea evaluării naționale.

Art.7. (1) În procesul de evaluare a lucrărilor și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, se calculează și se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori.

(2) În cazul în care diferența între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori, stabiliți de președintele comisiei, iar nota acordată de aceștia, va fi nota finală.

Art.8. (1) Comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

(2) Până la începerea probelor scrise, comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcționale de supraveghere video și audio.

(3) Activitatea de monitorizare a desfășurării evaluării naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

(4) În vederea asigurării desfășurării corecte a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ și comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.

(5) Dacă, în urma verificărilor menționate la alin. (3), se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învățământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

(6) În cazul în care verificările sunt făcute de comisia din unitatea de învățământ, aceasta anunță comisia județeană/a municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, care propune eventualele măsuri de sancționare și anunță, după caz, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Art.9. (1) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

(6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din lucrările scrise.

(7) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă respectivă.

(8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

(9) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

Art.10. (1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene/a municipiului București de organizare a evaluării naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale după contestații. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

(2) Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

(3) Cu excepția candidatului sau a părinților/reprezentanților legali ai acestuia, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei județene/a municipiului București de organizare a evaluării naționale sau cei ai Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art.6 pct.(10) și ale art.9 pct. (25) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010.

Art.11. Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția pentru învățământ în limbile minorităților, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.12. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării științifice,

Sorin Mihai CÎMPEANU

București

Nr. 5081

Data: 31.08.2015

 

Calendar

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016

15-17 iunie 2016 – Înscrierea la Evaluarea Naţională
17 iunie 2016 – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
27 iunie 2016Limba şi literatura română – probă scrisă
28 iunie 2016Limba şi literatura maternă – probă scrisă
29 iunie 2016Matematica – probă scrisă
1 iulie 2016 – Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
1 iulie 2016 – Depunerea contestaţiilor (orele 16 – 20)
2 – 4 iulie 2016 – Rezolvarea contestaţiilor
5 iulie 2016 – Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

Evaluare națională – clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

Ordinul nr. 5992/2015 privind aprobarea

Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

în anul şcolar 2015-2016

În vigoare de la 23.12.2015

În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Adrian Curaj

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 5.992.

ANEXĂ

CALENDARUL
de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016

1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:

23 mai 2016 – Limbă şi comunicare

24 mai 2016 – Matematică şi Ştiinţe ale naturii

2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:

30 mai 2016 – Limba română

31 mai 2016 – Matematică

2 iunie 2016 – Limba maternă

3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:

6 iunie 2016 – scris – Limba română

7 iunie 2016

– citit – Limba română

– scris-citit – Limba română pentru minorităţile naţionale

8 iunie 2016 – Matematică

9 iunie 2016 – scris – Limba maternă

10 iunie 2016 – citit – Limba maternă

REZULTATE  SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2016

Precizări sustinere examene de corigenta

Metodologie completare fisa de optiuni pentru admiterea la liceu

http://admitere.edu.ro/Info/algoritmul_de_repartizare_2015.pdf

http://admitere.edu.ro/Info/modul_de_completare_2015.pdf

Rezultate Evaluarea Naționala 2015

„Să știi mai multe, să fii mai bun!”2015

_Program_activitati_„Să știi mai multe, să fii mai bun!”2015

Planificarea si aprobarea programului

INSCRIEREA IN CLASA PREGĂTITOARE -2014-2015

DSCN0009DSCN0001

DSCN0004  DSCN0011 DSCN0012 DSCN0013 DSCN0014 DSCN0015 DSCN0016 DSCN0017

 

 

 

EVALUARE NAŢIONALA la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a – 2014/2015

EVALUARE NAŢIONALA la finalul clasei a VIII-a – 2014/2015