Scoala Gimnaziala Nr.1 Vladeni-Deal

Com.Frumusica

Jud.Botosani

 

DOSARUL COMISIEI METODICE ‘‘OM ŞI SOCIETATE’’

 

 

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ , comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. Dosarul comisiei metodice cuprinde următoarele piese:

 

 • Tabelul cu cadrele didactice membre a comisiei metodice (specializarea, vechimea, grade didactice) şi încadrarea acestora în anul şcolar respectiv (filiera – profil – clasa ; ore în trunchiul comun şi ore de discipline opţionale);
 • Tabelul cu responsabilităţile cadrelor didactice în comisia metodică;
 • Raportul de activitate pentru perioada precedentă  (an şcolar / semestru);
 • Planul de activitate al comisiei metodice pentru anul şcolar în curs;
 • Tabelul nominal cu prezenţa membrilor comisiei metodice la activităţile ştiinţifico-metodice organizate la nivel de şcoală / nivel judeţean;
 • Consemnarea participării şi a rezultatelor obţinute de membrii comisiei metodice la activităţi ştiinţifico-metodice, altele decât cele organizate în şcoală;
 • Graficul interasistenţelor membrilor din comisia metodică;
 • Fişa de evaluare a cadrului didactic;
 • Tabelul nominal cu elevii membri ai loturilor pentru concursurile şcolare / cu participanţii la sesiunile de comunicări ştiinţifice;
 • Testele de evaluare iniţială a elevilor: rezultate,  interpretare,  măsuri;
 • Graficul activităţilor de pregătire suplimentară cu elevii ( în vederea susţinerii diferitelor examene, în vederea participării la concursurile şcolare şi în scopul prevenirii eşecului şcolar);
 • Tabelul cu cercurile ştiinţifice ale elevilor, programul lor şi responsabilităţile;
 • Planificarea tezelor la geografie şi istorie pentru clasa a VIII-a şi subiectele administrate;
 • Analiza SWOT realizată de către membrii comisiei metodice în vederea identificării nevoilor de cunoaştere şi interes;

 

 

Registrul de procese verbale în care se consemnează acţiunile desfăşurate şi conţinutul intervenţiilor membrilor colectivului respectiv, materialele informative susţinute, proiectele de lecţie ale activităţilor demonstrative, etc.

 

Mapele didactice ale membrilor comisiei metodice (programe şcolare în vigoare, proiecte ale unităţii de învăţare, proiecte de lecţie, lucrări metodice, colecţii de teste utilizate ca probe de evaluare la nivel de şcoală / examenele naţionale, subiecte date la olimpiadele şi concursurile şcolare, tabele cu instructajul de protecţia muncii pentru disciplinele care au activitate practică, lista cu mijloacele de învăţământ de care dispune disciplina respectivă, etc).

Plan managerial
Planificarea activitatilor
Raport de activitate -sem.I-